HOME > Time Table > Osaka Airport

Time Table

 

Osaka Airport:bound for Kadoma-shi


WEEKDAYS Mon. - Fri.
5                                       38                       50      
6   01           14           27           36           48           59      
7   06           14           21   29       34   39       46           53      
8   01   09       17           25           34   39       48           55      
9   03           10   18       26           37           43           52      
10   03           13           23           33           43           53      
11   03           13           23           33           43           53      
12   03           13           23           33           43           53      
13   03           13           23           33           43           53      
14   03           13           23           33           43           53      
15   03           13           23           33           43           53      
16   03           13           23           33           43           53      
17   03           13           23           33           43           53      
18   03           13           23           33           43           53      
19   03           13           23           33           43           53      
20   03           13           23           33           43           53      
21   03           13           23           33           43           53      
22   03           13           23           33           43           53      
23   03           15                       30         M 41 M 49                
0                                                                      
M: To Minami-ibaraki
Red: Connects to Train for Saito Line(To Saito-nishi) at Bampaku-kinen-koen

 


HOLYDAYS / WEEKENDS Sat., Sun., Holidays
5                                       38                       50      
6   05           19                       30           44           55      
7   05           14           24           32           42           52      
8   02           12           22           32           42           52      
9   02           12           22           32           42           52      
10   02           12           22           32           42           52      
11   02           12           22           32           42           52      
12   02           12           22           32           42           52      
13   02           12           22           32           42           52      
14   02           12           22           32           42           52      
15   03           13           23           33           43           53      
16   03           13           23           33           43           53      
17   03           13           23           32           43           53      
18   02           12           22           32           42           52      
19   02           12           22           32           42           52      
20   02           12           22           32           42           52      
21   02           13           23           33           43           53      
22   03           14           26           38                       50      
23   05           14                       30         M 40                      
0                                                                      
M: To Minami-ibaraki

Red: Connects to Train for Saito Line(To Saito-nishi) at Bampaku-kinen-koen

 

 

Go to Index
11.Osaka Airport 12.Hotarugaike 13.Shibahara 14.Shoji
15.Senri-chuo 16.Yamada 17.Bampaku-kinen-koen 18.Unobe
19.Minami-ibaraki 20.Sawaragi 21.Settsu 22.Minami-settsu
23.Dainichi 24.Kadoma-shi 51.Koen-higashiguchi 52.Handai-byoin-mae
53.Toyokawa 54.Saito-nishi    

 

 

PAGE TOP