HOME > Time Table > Shoji

Time Table

 

Shoji:bound for Kadoma-shi

WEEKDAYS Mon. - Fri.
5                                                   48           59      
6               11           23           36           46           58      
7   09           16           24           31   39       44   49       57      
8   04           11   19       28           36           44   49       58      
9   05           13           20   28       36           47           52      
10   02           12           22           32           42           52      
11   02           12           22           32           42           52      
12   02           12           22           32           42           52      
13   02           12           22           32           42           52      
14   02           12           22           32           42           52      
15   02           12           22           32           42           52      
16   02           12           22           32           42           52      
17   02           12           22           32           42           52      
18   02           12           22           32           42           52      
19   02           12           22           32           42           52      
20   02           12           22           32           42           52      
21   02           12           22           32           42           52      
22   02           12           22           32           42           52      
23   02           12           24           39                     M 50 M 59    
0                                                            
M: To Minami-ibaraki
Red: Connects to Train for Saito Line(To Saito-nishi) at Bampaku-kinen-koen

 

HOLYDAYS / WEEKENDS Sat., Sun., Holidays
5                                                   47           59      
6               14           28           39                       53      
7   04           14           23           33           42           52      
8   02           12           22           32           42           52      
9   02           12           22           32           42           52      
10   02           12           22           32           42           52      
11   02           12           22           32           42           51      
12   01           12           22           32           42           52      
13   02           12           22           32           42           52      
14   02           12           22           32           42           52      
15   02           12           22           32           42           52      
16   02           12           22           32           42           52      
17   02           12           22           32           42           52      
18   02           12           22           32           42           52      
19   02           12           22           32           42           52      
20   02           12           22           32           42           52      
21   02           12           22           32           42           52      
22   02           12           24           36           47           59      
23               14           24           39         M 49                    
0                                                                      
M: To Minami-ibaraki

Red: Connects to Train for Saito Line(To Saito-nishi) at Bampaku-kinen-koen

 

 

Shoji:bound for Osaka Airport

WEEKDAYS Mon. - Fri.
5                                       36           47           59      
6   08           12           23           34           45           56      
7   07           12   16       24           32   39       47           54      
8   02           11   18       26           34           42   49       58      
9   05           13           23           30   39       49                  
10   00           10           20           30           40           50   59  
11   09           19           29           39           49           59      
12   09           19           29           39           49           59      
13   09           19           29           39           49           59      
14   09           19           29           39           49           59      
15   09           19           29           39           49           59      
16   09           19           29           39                       50      
17   00   09       19           29           39           49           59      
18   09           19           29           39           49           59      
19   09           19           29           39           49           59      
20               10           20           30           40           50      
21   00           10           20           30           40           50      
22   00           10           20           30           40           50      
23   00           10           21           34           48           56      
0                                                             

 

HOLYDAYS / WEEKENDS Sat., Sun., Holidays
5                                       36           47           59      
6   06           15                       30           40           52      
7   01           11   19       29           39           49           59      
8   09           19           29           39           49           59      
9   09           19           29           39           49           59      
10   09           19           29           39           49           59      
11   09           19           29           39           49           59      
12   09           19           29           39           49           59      
13   09           19           29           39           49           59      
14   09           19           29           39           49           59      
15   09           19           29           39           49           59      
16   09           19           29           39           49           59      
17   09           19           29           39           49           59      
18   09           19           29           39           49           59      
19   09           19           29           39           49           59      
20   09           19           29           39           49           59      
21   09           19           29           39           49           59      
22   09                       21           33           45           56      
23   09                       24           34           48           56      
0                                                                      

 

 

 

Go to Index
11.Osaka Airport 12.Hotarugaike 13.Shibahara 14.Shoji
15.Senri-chuo 16.Yamada 17.Bampaku-kinen-koen 18.Unobe
19.Minami-ibaraki 20.Sawaragi 21.Settsu 22.Minami-settsu
23.Dainichi 24.Kadoma-shi 51.Koen-higashiguchi 52.Handai-byoin-mae
53.Toyokawa 54.Saito-nishi    

 

 

PAGE TOP