HOME > Time Table > Yamada

Time Table

 

Yamada:bound for Kadoma-shi

WEEKDAYS Mon. - Fri.
5                                                               53        
6   01   05       13   16       23   29       34           42   46       53   56    
7   05   09       16           22   27       31   37       41   45       50   55   59
8   04           11   14   18   25           30   34       43   46       51   56    
9   01   05       11   14   19   27           30   35       42   48       52   58    
10   02   07       18           28           38           48           58        
11   08           18           28           38           48           58        
12   08           18           28           38           48           58        
13   08           18           28           38           48           58        
14   08           18           28           38           48           58        
15   08           18           28           38           48           58        
16   08           18           28           38           48           58        
17   08           18           28           38           42   48       52   58    
18   02   08       12   18       22   28       32   38       42   48       52   58    
19   02   08       12   18       22   28       32   38       42   48       52   58    
20   02   08       12   18       22   28       32   38       42   48       52   58    
21   02   08       12   18       22   28       32   38       42   48       52   58    
22   02   08       12   18       22   28       32   38       42   48       52   58    
23   02   08     B 14   18       23           30   34       45           51 M 56    
0 M 04   08                                                       
B:To Bampaku-kinen-koen, M:To Minami-ibaraki
Bold
: Saito Line(To Saito-nishi)
Red: Connects to Train for Saito Line(To Saito-nishi) at Bampaku-kinen-koen

 

HOLYDAYS / WEEKENDS Sat., Sun., Holidays
5                                                               53      
6   05                       20           34           45           59      
7               10           20   29       39           48           58      
8   08           18           28           38           48           58      
9   08           18           28           38           48           58      
10   08           18           28           38           48           58      
11   08           18           28           38           48           57      
12   07           18           28           38           48           58      
13   08           18           28           38           48           58      
14   08           18           28           38           48           58      
15   08           18           28           38           48           58      
16   03   08       18           22   28       38           48           53   58  
17   08           13   18       28           33   38       47           53   58  
18   08           13   18       28           33   38       48           58      
19   08           18           28           38           48           58      
20   08           18           28           38           48           58      
21   08           18           28           38           48           58      
22   08           18           29                       41           53      
23   05                       20   29                   45         M 55      
0                                                                      
M : To Minami-ibaraki

Red: Connects to Train for Saito Line(To Saito-nishi) at Bampaku-kinen-koen

 

 

Yamada:bound for Osaka Airport

WEEKDAYS Mon. - Fri.
5                                                   42 S 47       53 S 58    
6   02   06     S 12   17     S 24   28     S 35   39     S 46           50 S 56    
7   01   06       10 S 14   18   26 S 29       33           40 S 44   48   56        
8 S 00   05      12 S 16       20   28     S 32   36       43 S 47      52   59    
9 S 03   07     S 13   17       25 S 29       33           43         S 50   54    
10  04         14           24           34          44         54        
11   04           14           24           34           44           54        
12  04         14           24           34          44          54        
13   04           14           24           34           44           54        
14  04         14           24           34          44          54        
15   04           14           24           34           44           54        
16  04         14           24           34           44          54        
17   03           13           23 S 29       33 S 39       43 S 49       53 S 59    
18   03 S 09    13 S 19     23 S 29     33 S 39     43 S 49       53 S 59    
19   03 S 09       13 S 19       23 S 29       33 S 39       43 S 49       53 S 59    
20   04 S 09      14 S 19       24 S 29       34 S 39       44 S 49       54 S 59    
21   04 S 09       14 S 19       24 S 29       34 S 39       44 S 49       54        
22 S 00   04    S 10   14     S 20   24     S 30   34     S 40   44     S 50   54    
23 S 00   04     S 10   15 S 19   28         S 33           43           50 S 57    
0                                                              

S: To Senri-chuo

 

HOLYDAYS / WEEKENDS Sat., Sun., Holidays
5                                                   42           53      
6   00           10           24           34           46           55      
7   05           13           23           33           43           53      
8   03           13           23           33           43           53      
9   03           13           23           33           43           53      
10   03           13           23           33           43           53      
11   03           13           23           33           43           53      
12   03           13           23           33           43           53      
13   03           13           23           33           43           53      
14   03           13           23           33           43           53      
15   03           13           23           33           43         S 50   54  
16   04         S 10   14       24           34 S 39       44           54 S 59  
17   04           14 S 19       24           34 S 39       44           54 S 59  
18   04           14 S 19       24           33           43           53      
19   03           13           23           33           43           53      
20   03           13           23           33           43           53      
21   04           14           24           34           44           54      
22   04           16           28                       40           51      
23   04           19           29                       43           50      
0                                                                      

S: To Senri-chuo

 

 

Go to Index
11.Osaka Airport 12.Hotarugaike 13.Shibahara 14.Shoji
15.Senri-chuo 16.Yamada 17.Bampaku-kinen-koen 18.Unobe
19.Minami-ibaraki 20.Sawaragi 21.Settsu 22.Minami-settsu
23.Dainichi 24.Kadoma-shi 51.Koen-higashiguchi 52.Handai-byoin-mae
53.Toyokawa 54.Saito-nishi    

 

 

PAGE TOP