HOME > Time Table > Dainichi

Time Table

Dainichi:bound for Kadoma-shi

WEEKDAYS Mon. - Fri.
5                                                   48                    
6   01           12           23   27       35           47           56        
7   00   08       15           22   27       38           45           54        
8   00   08       13   18       26           33           40   48       56        
9   05           13   17       26           33           40   48       56        
10   00           11   16       26           36           46           56        
11   06           16           26           36           46           56        
12   06           16           26           36           46           56        
13   06           16           26           36           46           56        
14   06           16           26           36           46           56        
15   06           16           26           36           46           56        
16   06           16           26           36           46           56        
17   06           16           26           37           47           57        
18   07           17           27           37           47           57        
19   07           17           27           36           46           56        
20   06           16           26           36           46           56        
21   06           16           26           36           46           56        
22   06           16           26           36           46           56        
23   06           16           26           36           48                    
0   03                                                                    

 

HOLYDAYS / WEEKENDS Sat., Sun., Holidays
5                                                               51      
6   01           11           23   29       38                       52      
7   04           12   18                   30           40   49              
8   00   08       18           28           38           48           58      
9   08           18           28           38           48           58      
10   08           18           28           38           48           58      
11   08           18           28           38           48           58      
12   08           18           28           38           48           58      
13   08           18           28           38           48           58      
14   08           18           28           38           48           58      
15   08           18           28           36           46           56      
16   06           16           21   26       36           40   46       56      
17   06           11   16       26           31   36       46           51   56  
18   06           11   16       26           32   38       48           52   58  
19   08           18           28           38           48           58      
20   08           18           28           38           48           58      
21   08           18           28           37           46           56      
22   06           16           26           36           48                  
23   00           11           23           38           48                  
0   03                                                                  

 

 

Dainichi:bound for Osaka Airport

WEEKDAYS Mon. - Fri.
5                                       35           47           59        
6               10           21           31           41           50   58    
7   05           12   19       27           35           44           51   59    
8   07           15           22           31   38       46         S 53   57    
9   06           14           25           35           45           55        
10   05           15           25           35           45           55        
11   05           15           25           35           45           55        
12   05           15           25           35           45           55        
13   05           15           25           35           45           55        
14   05           15           25           35           45           55        
15   05           15           25           35           45           55        
16   05           15           25           35           44           54        
17   04           14           24           34           44           54        
18   04           14           24           34           44           54        
19   04           14           24           34           45           55        
20   05           15           25           35           45           55        
21   05           15           25           35           45           55        
22   05           15           25           35           45           56        
23   08                       24           32         B 43         B 53        
0 M 01                                                                    

B: To Bampaku-kinen-koen, M: To Minami-ibaraki, S: To Senri-chuo

Red: Connects to Train for Saito Line(To Saito-nishi) at Bampaku-kinen-koen

 

HOLYDAYS / WEEKENDS Sat., Sun., Holidays
5                                       35                       51      
6   05           16           27           36           46           54      
7   04           14           24           34           44           54      
8   04           14           24           34           44           54      
9   04           14           24           34           44           54      
10   04           14           24           34           44           54      
11   04           14           24           34           44           54      
12   04           14           24           34           44           54      
13   04           14           24           34           44           54      
14   04           14           24           34           44           54      
15   04           14           24           35           45           55      
16   05           15         S 20   25       35         S 40   45       55      
17 S 00   05       15         S 20   25       35         S 40   45       55      
18 S 00   05       14           24           34           44           54      
19   04           14           24           34           44           54      
20   04           14           24           34           45           55      
21   05           15           25           35           45           57      
22   09                       21           32           45                  
23   00           10           24           32                     M 52      
0                                                                      

M: To Minami-ibaraki, S: To Senri-chuo

Red: Connects to Train for Saito Line(To Saito-nishi) at Bampaku-kinen-koen

 

 

Go to Index
11.Osaka Airport 12.Hotarugaike 13.Shibahara 14.Shoji
15.Senri-chuo 16.Yamada 17.Bampaku-kinen-koen 18.Unobe
19.Minami-ibaraki 20.Sawaragi 21.Settsu 22.Minami-settsu
23.Dainichi 24.Kadoma-shi 51.Koen-higashiguchi 52.Handai-byoin-mae
53.Toyokawa 54.Saito-nishi    

 

 

PAGE TOP