HOME > Time Table > Handai-byoin-mae

Time Table

Handai-byoin-mae  [Saito Line]  For Saito-nishi Train Departures

WEEKDAYS Mon - Fri
5                                                   46           57        
6   09                       21   27       32   38       43           54        
7   05           18           27           36           44           52   59    
8   07           14           22           30   38       45           53        
9   00   08       15           23           31   39                   53        
10  01           10   18                   38                       58        
11               18                       38                       58        
12              18                       38                       58        
13               18                       38                       58        
14              18                       38                       58        
15               18                       38                       58        
16  08           18           28           38           48           58        
17   08           18           28           38                       50        
18  00           10           20           30           40           50        
19   00           10           20           30           40           50        
20   00           10           20           30           40           50        
21   00           10           20           30           40           50        
22  00           10           20           30           40           50        
23   00           10                       31           47           58        
0              17                                                        

 

HOLYDAYS / WEEKENDS Sat, Sun, Holiday
5                                                               57      
6               15                                   42           57      
7   07           18           28           38           48           58      
8   08           18           28           38           48           58      
9   08           18           28           38           48           58      
10   08           18           28           38           48           58      
11               18                       38                       58      
12               18                       38                       58      
13               18                       38                       58      
14               18                       38                       58      
15               18                       38                       58      
16   08           18           28           38           48           58      
17   08           18           28           38           48           58      
18   08           18           28           38           48           58      
19   08           18           28           38           48           58      
20   08           18           28           38           48           58      
21   08           18           28           38           48           58      
22   08                       20           32           44           54      
23   08                       20           33                       55      
0                                                                      

 

 

 

Handai-byoin-mae    For Bampaku-kinen-koen Train Departures

WEEKDAYS Mon - Fri
5                                     S 39                     S 50        
6 S 04         S 16         S 27         S 38         S 48         S 58       
7 S 05         S 14         S 22 S 29     S 37         S 45         S 52        
8 S 00 S 08     S 16         S 23         S 31 S 38     S 46         S 54        
9 S 01         S 11         S 21         S 31         S 41           52        
10  02          12          23          33          43                  
11   03                       23                       43                    
12  03                     23                     43                  
13   03                       23                       43                    
14  03                     23                     43                  
15   03                       23                       43                    
16  03                     23          33          43          53       
17   03           13         S 22         S 32         S 42         S 52        
18 S 02         S 12         S 22         S 32         S 42         S 52       
19 S 02         S 12         S 22         S 32         S 42         S 52        
20 S 02         S 12         S 22         S 32         S 42         S 52       
21 S 02         S 12         S 22         S 32         S 42         S 52        
22 S 02         S 12         S 22         S 32         S 42         S 52       
23 S 02         S 12         S 24           31         S 49                    
0                                                               

S: To Senri-chuo

 

HOLYDAYS / WEEKENDS Sat, Sun, Holiday
5                                       39                       59      
6                           23                       41                  
7   03                       23           33           43           53      
8   03           13           23           33           43           53      
9   03           13           23           33           43           53      
10   03           13           23           33           43           53      
11   03           13           23                       43                  
12   03                       23                       43                  
13   03                       23                       43                  
14   03                       23                       43                  
15   03                       23                       43                  
16   03                       23           33           43           53      
17   03           13           23           33           43           53      
18   03           13           23           33           43           53      
19   03           13           23           33           43           53      
20   03           13           23           33           43           53      
21   03           13           23           33           43           53      
22   04           15           26           38                       50      
23   02           14           27                       40                  
0                                                                      

 

 

 

 

Go to Index
11.Osaka Airport 12.Hotarugaike 13.Shibahara 14.Shoji
15.Senri-chuo 16.Yamada 17.Bampaku-kinen-koen 18.Unobe
19.Minami-ibaraki 20.Sawaragi 21.Settsu 22.Minami-settsu
23.Dainichi 24.Kadoma-shi 51.Koen-higashiguchi 52.Handai-byoin-mae
53.Toyokawa 54.Saito-nishi    

 

 

PAGE TOP