HOME > Time Table > Toyokawa

Time Table

 

Toyokawa[Saito Line]:bound for Saito-nishi

WEEKDAYS Mon. - Fri.
5                                                   48                    
6   00           12           24           30   35       41   46       57        
7   07                       21           31   38       46           53        
8   04           11   18       26           34           41   48       58        
9   05           13   19       25           33           41           50        
10  00           13           21           31           41           51        
11   01                       21                       41                    
12  01                       21                       41                    
13   01                       21                       41                    
14  01                       21                       41                    
15   01           11           21           31           41           51        
16  01           11           21           31           41           51        
17   01           11           21           31           41           53        
18  03           13           23           33           43           53        
19   03           13           23           33           43           53        
20   03           13           23           33           43           53        
21   03           13           23           33           43           53        
22  03           13           23           33           43           53        
23   03           13                       34           45                    
0  02          19                                                 

 

HOLYDAYS / WEEKENDS Sat., Sun., Holidays
5                                                   48                  
6   00           18                       33                       58      
7               12           23           33           42           53      
8   02           11           21           31           41           51      
9   01           11           21           31           41           51      
10   01           11           21           31           41           51      
11   01                       21                       41                  
12   01                       21                       41                  
13   01                       21                       41                  
14   01                       21                       41                  
15   01           11           21           31           41           51      
16   01           11           21           31           41           51      
17   01           11           21           31           41           51      
18   01           11           21           31           41           51      
19   01           11           21           31           41           51      
20   01           11           21           31           41           51      
21   01           11           21           31           41           51      
22   01           11           23           34           47           57      
23               10           25           35                       58      
0                                                                      

 

 

 

Toyokawa:bound for Bampaku-kinen-koen

WEEKDAYS Mon. - Fri.
5                                     S 36         S 47                    
6 S 01         S 13        S 24        S 35         S 45        O 55       
7 S 02           10 S 18       25         S 33           42 S 49       57        
8 S 05           14        S 21   28     S 36           45        S 52   58    
9               12 S 18       29         S 39           49                    
10  00          10         20         30          40         50       
11   00           10           20                       40                    
12  00                    20                    40                 
13   00                       20                       40                    
14  00                    20                    40                 
15   00                       20           30           40           50        
16  00          10         20         30          40         50       
17   00           10 S 18     S 28         S 38         S 48         S 58        
18 S 08         S 18         S 28        S 38         S 48        S 58       
19 S 08         S 18         S 28         S 38         S 48         S 58        
20 S 08         S 18        S 28        S 38         S 48        S 58       
21 S 08         S 18         S 28         S 38         S 49         S 59        
22 S 09         S 19        S 29        S 39         S 49         S 59       
23 S 08                     S 22           34         S 45                    
0                                                              

S: To Senri-chuo, O: To Osaka Airport

 

HOLYDAYS / WEEKENDS Sat., Sun., Holidays
5                                                   40           56      
6         11             32            51      
7   00 20 30 39 49 59      
8   09      19      29      39      49      59      
9   09 19 29 39 49 59      
10   09      19      29      39      49      59      
11   09 19   39   59      
12          19             39             59      
13     19   39   59      
14          19             39             59      
15     19 29 40 50      
16   00      10      20      30      40      50      
17   00 10 20 30 40 50      
18   00      10  19    29      39      49      59      
19   09 19 29 39 49 59      
20   09      19      29      39             50      
21   00 10 20 30 40 50      
22   00      10      24      36      46      58      
23   13 23 37      
0                                                                      

 

 

 

 

Go to Index
11.Osaka Airport 12.Hotarugaike 13.Shibahara 14.Shoji
15.Senri-chuo 16.Yamada 17.Bampaku-kinen-koen 18.Unobe
19.Minami-ibaraki 20.Sawaragi 21.Settsu 22.Minami-settsu
23.Dainichi 24.Kadoma-shi 51.Koen-higashiguchi 52.Handai-byoin-mae
53.Toyokawa 54.Saito-nishi    

 

 

PAGE TOP